Adatvédelmi szabályzat


A HEDULEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – továbbiakban Társaság - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
1.1. A Társaság tájékoztatja az érintettet, (munkavállalót, magánszemély üzletfelet és egyéb üzleti partnert)  hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül. 
HEDULEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3200 Gyöngyös, Seregély utca 65.
Telephely:      3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 53.
Adószám: 14674394-2-10
Képviselő: Dr. Holló Ervin, ügyvezető
Adatkezelésért felelős munkatárs neve: 
Elérhetősége: (telefon, e-mail cím)
1.2. A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
1.3. A jelen Tájékoztatóban szereplő fogalmak tartalmának meghatározását  a Tájékoztató 10.  pontja tartalmazza. 

2. ADATFELDOLGOZÓK KÖZREMŰKÖDÉSE, AZ ADATFELDOGOZÁS CÉLA, KÜLFÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁS 
2.1. A Társaság az általakezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó nevét, az adatkezelés célját és jogalapját jelen Tájékoztató 1.sz. melléklete tartalmazza. 
2.2. Adatfeldolgozásra az alábbi célok érdekében kerül sor:
a) megrendelések felvétele
b) e-mailes megkeresések megválaszolása
c) szerződések, szolgáltatások teljesítése
d) számviteli kötelezettségek teljesítése
e) honlap üzemeltetés, karbantartás
f) jogi szolgáltatások - szerződések előkészítése, érvényesítése stb – igénybevétele 
2.3. A Társaság az általa kezelt személyes adatokat harmadik országba, nemzetközi szervezethez nem továbbít. 

3. ADATKEZELÉS CÉLJÁRA ÉS JOGALAPÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1. A Társaság az alábbi célok érdekében végez adatkezelési tevékenységet:
a) megrendelés felvétel, e-mailes megkeresések megválaszolása
b) munkaviszonnyal  összefüggő adatkezelés 
c) pénzügyi és államháztartási kapcsolatokkal összefüggő kötelezettségek teljesítése,
d) üzleti kapcsolatok létesítése, fenntartása, szerződések teljesítése,szolgáltatások  nyújtása
e) vagyonvédelem
3.2. A Társaság  adatkezelést kizárólag akkor folytathat, ha az adatkezelés céljától függő   jogalap fennáll.  
3.3. A jogalap lehet: 
a) az érintett hozzájárulása  
b) szerződés teljesítése
c) a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
d) a Társaság jogos érdekének érvényesítése
3.4. Az adatkezelés  jogalapját az  adatkezelés megkezdése előtt  az érintett tudomására kell hozni, vagy lehetővé kell tenni számára, hogy arról tudomást szerezzen.

4. Online fizetés
1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
2. Címzett megnevezése és elérhetősége: 
BARION Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím
4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart. 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.
8. Az érintett jogai: 
a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

5. GOOGLEADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. A „GoogleAdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden GoogleAdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/


6.  A GOOGLEANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a GoogleAnalytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A GoogleAnalytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 
4. A GoogleAnalytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT MEGILLETŐ AZ ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGOK
7.1 Személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek az alábbi jogai vannak:
a) Előzetes tájékoztatáshoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
b) Hozzáférési jog, tájékoztatás az adatkezelésről. Az érintett jogosult az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, azokat megismerje. Jogszabályi kötelezettség alapján az érintett részére rendelkezésre bocsátott információkról a Társaság jelen Tájékoztatóban  nyújt tájékoztatást.  
c) Az adatok helyesbítéséhez és  törléséhez való jog. Az érintett jogosult a rá vonatkozó elavult, pontatlan adat helyesbítését, vagy hiányos adatok esetén kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat, kivéve ha a törléshez szükséges jogszabály szerinti indok nem áll fenn. Lehet kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről. Az adat törléséről vagy annak elutasításáról a Társaság köteles az érintettet tájékoztatni. 
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog. A jogszabályban meghatározott feltételek esetén az érintett jogosult az  adatkezelés korlátozását kérni. A korlátozás alapján az adatok tárolásán kívül a Társaság más adatkezelést nem folytathat. 
e) Az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabályban rögzített feltételek  esetén  a jogszabály szerinti formában személyes adatait a Társaságtól megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy  - ha az technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását. 
f) A tiltakozáshoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon,  ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
g) Az automatizált  döntéshozatal alól mentesülési jog. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. 
7.2  Jogorvoslati tájékoztatás 
a) Az érintett, amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelése nem  felel meg a jogszabályi előírásoknak panaszt nyújthat be  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (NAIH) Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
b) A NAIH döntésével szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 
11. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁSÉS ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 
a) Adatvédelmi incidens a  biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidensnek minősül többek között a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
b) Ha a Társaság alkalmazottja vagy más a Társasággal munkavégzési jogviszonyban álló személy a Társaság működésével összefüggésben  adatvédelmi incidensről szerez tudomást haladéktalanul köteles erről írásban  tájékoztatni a Társaság ügyvezetőjét és adatkezelésért felelős munkatársát.
c)   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
d) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Társaság képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
e) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
f)    Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

8. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
Vásárlási szabályzat letölthető formátumban: pdf